PTA Committee

H.H. Afra Talal Tarik

Mrs. Buthaina Warith Al Kharusi

Mrs. Dalia Mohammed Al Bassami

Mr. Khamis Salim Al Souli

Mr. Nabil Abdullah Al Riyami

Mrs. Nashia Yahya Nasib

H.E. Tahir Salim Al Amri